Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC và cách lập theo TT 133

Posted by & filed under Tài liệu kế toán.

      khoa-hoc-ke-toan-danh-cho-giam-doc

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC và cách lập theo TT 133  Mẫu bảng phân bổ: Mẫu bảng phân bổ tải về tại đây:       +  File word:     TẢI VỀ       +   File excel:    TẢI VỀ 1. Mục đích Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng… Read more »

Mẫu Phiếu nhập kho và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Posted by & filed under Tài liệu kế toán.

dịch vụ quyết toán thuế

Mẫu Phiếu nhập kho và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133  Mẫu phiếu nhập kho, mục đích, hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133 Mẫu phiếu nhập kho: Mẫu phiếu nhập kho tải về tại đây:       +  File word:    TẢI VỀ      +  File excel:   TẢI VỀ 1. Mục đích Phiếu… Read more »

BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT 133

Posted by & filed under Tài liệu kế toán.

dịch vụ quyết toán thuế

BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT 133  Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá, mục đích, hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133…… Mẫu Biên bản kiểm nghiệm: Mẫu Biên bản kiểm nghiệm tải về tại đây:    … Read more »

Mẫu BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, SP, hàng hoá và cách lập theo TT 200

Posted by & filed under Tài liệu kế toán.

khoa-hoc-ke-toan-danh-cho-giam-doc

Mẫu BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT 200  Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, ccdc, sản phẩm, hàng hoá, mục đích, cách lập theo Thông tư 200…. Mẫu Biên bản kiểm nghiệm: Mẫu Biên bản kiểm nghiệm tải về tại đây:      +  File word:… Read more »

BB kiểm kê vật tư, CCDC, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT200

Posted by & filed under Tài liệu kế toán.

BB kiểm kê vật tư, CCDC, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT200  Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá. Mục đích, hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200…. Mẫu BB kiểm kê: Tải mẫu biên bản kiểm kê tại đây:      +  File word:  TẢI VỀ     … Read more »

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC và hướng dẫn cách lập – TT 200

Posted by & filed under Tài liệu kế toán.

      khoa-hoc-ke-toan-danh-cho-giam-doc

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC và hướng dẫn cách lập – TT 200 Mẫu bảng phân bổ: Mẫu bảng phân bổ tải về tại đây:      + File word: TẢI VỀ       + File excel:  TẢI VỀ  1. Mục đích  –  Dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công… Read more »

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và hướng dẫn cách lập thông tư 200

Posted by & filed under Tài liệu kế toán.

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và hướng dẫn cách lập thông tư 200 Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:  TẢI VỀ       +  File excel:  TẢI VỀ  1. Mục đích Phiếu báo vật tư còn lại cuối… Read more »