Ngày đăng: 13/02/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp hóa đơn chứng từ | Lượt xem: 2004


      

CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

 Tình huống  

   Công ty em có áp dụng chính sách chiết khấu thương mại cho khách hàng như sau: Nếu Khách hàng mua 5 sản phẩm A giá 5.000.000 VND thì được chiết khấu 5%(1.250.000 VND)

Khách hàng X mua hàng như sau:

Ngày 21/12/2014 Mua hàng lần 1: 03 sản phẩm A

Ngày 31/13/2014 Mua hàng lần 2: 02 sản phẩm A

   Công ty em phải hạch toán như thế nào trong trường hợp này và viết hóa đơn như thế nào ạ?

Trả lời:

  Với trường hợp công ty bạn có thể tham khảo một số quy định tại khoản 2.5, phụ lục 4 kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

“2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

    Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

   Do đó, theo ý kiến của chúng tôi với TH của công ty bạn thì bạn viết hóa đơn và hạch toán như sau:

1) Cách viết hóa đơn

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Sản Phẩm A Cái 2 5.000.000 10.000.000
  (Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số 01-X-BC/1214 ngày 21/12/2014) Cái 5 250.000 1.250.000
           
Cộng tiền hàng:                                                                                                            8.750.000 
Thuế suất GTGT: 10 %, Tiền thuế GTGT:                                                                     875.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                             9.625.000

2) Cách hạch toán:

2.1. Bán hàng lần 1 cho khách hàng X

Nợ TK 111,112,131: 16.500.000 VND

Có TK 511: 15.000.000 VND

Có TK 3331: 1.500.000 VND

2.2. Bán hàng lần 2 cho Khách hàng X

– Phản ảnh chiết khấu Thương mại

Nợ TK 521: 1.250.000 VND

Nợ TK 3331:  125.000 VND

Có TK 111,112,131: 1.375.000 VND

– Phản ánh doanh thu bán hàng

Nợ TK 111,112,131:11.000.000 VND

Có TK 511: 10.000.000 VND

Có TK 3331: 1.000.000 VND