Ngày đăng: 16/01/2017 | Chuyên mục: Hỏi đáp thuế giá trị gia tăng | Lượt xem: 1794


     

ĐIỀU KIỆN HOÀN THUẾ GTGT

THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

Dịch vụ kế toán thuế Công ty tôi kê khai thuế GTGT hàng tháng, theo phương pháp khấu trừ, có số thuế đầu vào lũy kế từ tháng 5/2015 đến hết tháng 6/2016 vẫn chưa khấu trừ hết. Nếu tại thời điểm này, Công ty tôi nộp hồ sơ xin hoàn số thuế GTGT chưa được khấu trừ đến tháng 6/2016 nói trên thì chúng tôi có đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo điều 1 khoản 3 thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính không?

Xem thêm:

>> Hoàn thuế GTGT

>> Các vấn đề liên quan đến hoàn thuế GTGT điện tử

Trả lời:

Căn cứ vào Khoản 3, điều 1 của Thông tư 130/2016/TT – BTC ngày 12/08/2016 hướng dẫn Nghị định số 100/2016/ND – CP ngày 01/07/2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế quy định: 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý, tại kỳ tính thuế quý 3/2016 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 80 triệu thì doanh nghiệp A được khấu trừ vào kỳ tính thuế quý 4/2016. Trường hợp các kỳ tính thuế quý 4/2016, quý 1/2017 và quý 2/2017 vẫn còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết để tiếp tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/2017 và các kỳ tính thuế tiếp theo.”

Căn cứ vào Công văn số 2035/TCT-KK ngày 18/05/2016 của Tổng cục thuế hướng dẫn về việc kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT để hoàn thuế như sau:

Trường hp chưa đến thời hạn khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế để đưa số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế trước sang chỉ tiêu số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế thì được khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế đó. Trường hợp này cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn (chỉ tiêu số 42- “Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu số 30 – “Thuế giá trị gia tăng đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” trên tờ khai 02/GTGT) của kỳ tính thuế trước; đồng thời người nộp thuế khai số thuế giá trị gia tăng điều chỉnh giảm của kỳ tính thuế trước tương ứng với số thuế đề nghị hoàn tăng thêm vào chỉ tiêu số 37 – “Điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai chính thức mẫu số 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 27 – “Điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước” trên tờ khai chính thức mẫu số 02/GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo, người nộp thuế không được điều chỉnh vào chỉ tiêu 22 “Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai chính thức mẫu s 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 21 “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai chính thức mẫu số 02/GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo.

    Công ty kê khai thuế GTGT hàng tháng theo phương pháp khấu trừ thuế, có số thuế GTGT lũy kế từ tháng 5/2015 đến hết tháng 6/2016 chưa khấu trừ hết và đáp ứng đủ điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 thông tư số 219/2013/TT-BTC thì:

    Trường hợp Công ty đã đưa số thuế GTGT vào chỉ tiêu ” Tổng số thuế đề nghị hoàn” của tờ khai thuế GTGT chính thức kỳ tháng 6/2016 và nộp trước thời hạn khai thuế của kỳ tháng 7/2016, trước khi nộp hồ sơ khai thuế để đưa ” Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” của kỳ tháng 6/2016 sang chỉ tiêu ” Số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai chính thức kỳ tháng 7/2016, trước khi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho cơ quan thuế thì công ty được xét hoàn thuế GTGT.

    Trường hợp tại tờ khai thuế GTGT tháng 7/2016, công ty mới đưa số thuế GTGT xin hoàn vào chỉ tiêu ”Tổng số thuế đề nghị hoàn” thì công ty không được xét hoàn thuế GTGT. Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết, Công ty thực hiện khấu trừ vào kỳ tiếp theo.