Ngày đăng: 22/01/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp thuế thu nhập doanh nghiệp | Lượt xem: 1963


     

GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

    Năm 2014 có nhiều sự thay đổi về chính sách thuế đặc biệt ở sắc thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể: thay đổi về mức thuế suất, cách xác định các khoản chi phí được trừ và  không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp…. Dưới đây, là một số tình huống mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp đã được giải đáp chi tiết, cụ thể mà KẾ TOÁN HÀ NỘI đã sưu tầm được.

Tình huống 1:

   Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 20 triệu đồng nếu thanh toán bằng tiền mặt thì không được trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. Trong tháng 2 và tháng 4 năm 2014 trước khi Thông tư 78 được ban hành công ty tôi có 02 hoá đơn mua hàng hoá thanh toán bằng tiền mặt, giá trị mỗi lần mua hàng đều hơn 20 triệu đồng thì công ty tôi có được tính 2 hoá đơn trên vào chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiêp năm 2014 hay không?

Trả lời:

    Thông tư 78 được ban hành ngày và có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2014. Theo quy định tại Thông tư 78 thì đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tính vào chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. 

   Như vậy, trường hợp hóa đơn mua hàng có giá trí trên 20 triệu của công ty bạn phát sinh từ tháng 2 và tháng 4 tức là trước ngày thông tư 78 có hiệu lực nên 02 hoá đơn trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của năm 2014.

Tình huống 2:

  Tháng 10 vừa qua công ty tôi tự xây dựng cho công nhân nhà nghỉ giữa ca ngay tại khu vực thi công của doanh nghiệp. Xin hỏi khi hoàn thành, nghiệm thu nhà nghỉ này công ty tôi có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng không?

Trả lời:

   Theo quy định tại thông tư 119, trường hợp cơ sở kinh doanh tự xây dựng tài sản cố định để phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá thuế giá trị gia tăng thì khi hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao sản phấm cơ sở kinh doanh không phải lập hoá đơn. Thuế giá trị gia tăng đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai khấu trừ theo quy định.

Tình huống 3:

   Doanh nghiệp tôi quy mô nhỏ kinh doanh đồ điện dân dụng, đang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Khi bán hàng có lập hóa đơn nên xác định được đầy đủ doanh thu, nhưng do quy mô nhỏ nên việc không tập hợp được đầy đủ chính xác các khoản chi phí trong năm. Vậy xin hỏi Doanh nghiệp tôi phải thực hiện tính thuế TNDN phải nộp như thế nào?

Trả lời:

   Theo quy định tại Điểm 5 Điều 3 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì:doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ tương ứng với tỷ lệ từng loại doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

   Như vậy, Trường hợp Doanh nghiệp bạn kinh doanh hàng hóa chỉ xác định được doanh thu mà không xác định được chi phí thì Doanh nghiệp bạn thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo là tỷ lệ 1 % trên doanh thu bán hàng hóa.

Tình huống 4:

    Được biết từ năm 2014 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông có 2 mức là 22% và 20%. Xin hỏi, với tổng doanh thu bán hàng hoá dịch vụ của công ty tôi năm 2013 là 18 tỷ đồng và dự kiến tổng doanh thu bán hàng hoá dịch vụ năm 2014 là trên 24 tỷ đồng thì năm 2014 công ty tôi áp dụng mức thuế suất nào 20 % hay 22%?

Trả lời:

  Theo quy định tại Thông tư 78 thì: Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông là 22%. Những doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%. Tổng doanh thu làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ của năm trước liền kề.

  Như vậy, tổng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2013 của công ty bạn là 18 tỷ đồng (tức là không quá 20 tỷ đồng) nên công ty bạn được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 20% cho năm 2014. Nếu tổng doanh thu bán hàng hoá dịch vụ năm 2014 của công ty bạn đạt trên 20 tỷ đồng thì năm 2015 công ty bạn áp dụng mức thuế suất 22%.

Tình huống 5:

  Công ty tôi dự định đầu năm 2015 công ty tôi mở rộng dây chuyền sản xuất may mặc tại Hải phòng nên có ký hợp đồng mua dây chuyền máy móc thiết bị với Công ty Hando ở Hàn Quốc. Hợp đồng theo diện chìa khóa trao tay nghĩa là bao gồm cả giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng. Vậy tôi muốn hỏi cách xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN đối với giá trị hợp đồng này như thế nào?

Trả lời:

  Theo quy định của Thông tư 103 năm 2014 của Bộ Tài chính  về thuế nhà thầu thì Công ty bạn xác định nghĩa vụ thuế GTGT và thuế TNDN đối với hợp đồng ký với Công ty Hando ở Hàn Quốc như sau:

 – Đối với thuế GTGT: Trường hợp tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế giá trị gia tăng chỉ tính trên giá trị dịch vụ như dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng và không tính trên giá trị dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu. Trường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế GTGT được tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng.

 – Đối với thuế TNDN: tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng (bao gồm cả giá trị máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ). Trường hợp Hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo tỷ lệ của từng mặt hàng, dịch vụ. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế TNDN được tính trên tổng giá trị hợp đồng với tỷ lệ thuế TNDN cao nhất theo quy định tại Thông tư 103.