Ngày đăng: 18/06/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp hóa đơn chứng từ | Lượt xem: 3531


GỈAI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Tình huống:

   Công ty tôi đang tiến hành việc thanh tra về thuế năm 2013 và 2014. Trong quá trình kiểm tra thuế thì xảy ra trường hợp các hoá đơn GTGT đầu vào của doanh nghiệp ghi thiếu Địa danh tên thị trấn, Việt Nam đối với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các hoá đơn trên đã bị loại toàn bộ Thuế GTGT được khấu trư và các chi phí phát sinh liên quan (gía vốn,chi phí quản lý…), dẫn đến việc bị truy thu thuế GTGT và Thuế TNDN cùng với phạt chậm nộp với số tiền khá lớn. Vậy liệu những hoá đơn đó có được khấu trừ thuế GTGT và các chi phí có được tính là chi phí hợp ký không?

Trả lời:

Về các hóa đơn GTGT đầu vào của doanh nghiệp ghi thiếu địa danh, tên thị trấn, Việt Nam đối với GCNĐKKD các hóa đơn trên đã bị loại toàn bộ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và các chi phí liên quan ( Giá vốn, chi phí quản lý…), dẫn đến việc bị truy thu thuế GTGT và thuế TNDN + phạt chậm nộp;

– Căn cứ vào Khoản 15 Điều 14 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Thuế GTGT có nêu:

“ Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

– Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi”

Như đối chiếu với các quy định nêu trên thì toàn bộ hóa đơn ghi thiếu địa danh theo GCNĐKKD của Công ty nên không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/TNĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này”

Khoản 1 Điều này “Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”

    Như vậy đối chiéu với các quy định trên thì hóa đơn ghi thiếu địa danh nên không xác định được rỏ là hóa đơn của doanh nghiệp nên khoản chi của hóa đơn này không được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

– Căn cứ Điều 107 Luật Quản lý thuế Số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế quy định “1. Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn”.

    Như vậy, đối chiếu với quy định trên thì khi cơ quan thuế Thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế phát hiện các hóa đơn nêu trên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, và các khoản không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế mà dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp so với kê khai của doanh nghiệp thì bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.