Ngày đăng: 28/07/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp thuế thu nhập cá nhân | Lượt xem: 2555


      

Tình huống: Về xác định tỷ giá để quy đổi thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam.

   Theo tiết b khoản 2 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, từ 01/01/2015, việc dùng tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng để quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN nhận được bằng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam đã được bãi bỏ.

    Tuy nhiên, theo tôi tham khảo thì Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật số 71/2014/QH13 và Thông tư 26/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP chưa hướng dẫn cụ thể dùng tỷ giá nào để quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN nhận được bằng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam.

   Vậy, trong trường hợp thu nhập chịu thuế phát sinh bằng ngoại tệ thì: – Hàng tháng (quý), khi tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập sử dụng tỷ giá nào để quy đổi? – Cuối năm, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quyết toán thay hoặc cá nhân tự quyết toán sử dụng tỷ giá nào để quy đổi?

Trả lời:

– Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 5. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng Việt Nam

1. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam…"

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12  tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015):

+ Tại khoản 4 Điều 2 hướng dẫn về tỷ giá:

"3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22  tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22  tháng 12 năm 2014.”

+ Tại khoản 4, Điều 4 hướng dẫn về hiệu lực thi hành:

"4. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại:

– Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế."

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả như sau:

– Kể từ ngày 01/01/2015, trường hợp cá nhân có thu nhập chịu thuế phát sinh bằng ngoại tệ, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.