Ngày đăng: 28/03/2019 | Chuyên mục: Tài liệu kế toán | Lượt xem: 980


Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ và cách lập theo Thông tư 133