Ngày đăng: 28/03/2019 | Chuyên mục: Tài liệu kế toán | Lượt xem: 656


Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Dịch vụ rà soát sổ sách báo cáo tài chính - KTHN Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200 được Kế toán Hà Nội chia sẻ ngay trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu và tải về miễn phí mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200 ở dưới đây nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Mẫu Biên Bản kiểm kê TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

                                       Mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

                                      Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ:

TẢI VỀ:    >> Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ mẫu 02-TSCĐ theo Thông tư 200 << 

1. Mục đích

Biên bản thanh lý TSCĐ dùng để xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

 –  Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I.

 –  Ở Mục II  ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như:

 –  Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.

 –  Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.

 –  Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ.

 –  Mục IV, kết qủa thanh lý: Sau khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã bán hoặc giá bán ước tính).

 –  Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp.