Ngày đăng: 20/03/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp các tình huống kế toán | Lượt xem: 1816


     

KẾ TOÁN HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG KINH DOANH

Công ty A và B cùng tham gia một hợp đồng hợp tác sản xuất ô tô tải. Trong hợp đồng hợp tác liên doanh có thỏa thuận chia doanh thu (50%/50%), sbiancamento denti thuế GTGT và công ty A sẽ phát hành hóa đơn bán ô tô tải. Giá bán chưa có thuế GTGT là 1.000.000.000 đ, thuế GTGT 10%.

Công ty A ghi sổ như sau:

   Khi bán ô tô tải theo quy định của hợp đồng hợp tác liên doanh, Công ty A phải phát hành hóa đơn GTGT bán ô tô tải, căn cứ vào hóa đơn GTGT, ghi:

Nợ TK 131:                                         1.100.000.000đ

Có TK 338:                                         1.000.000.000đ

Có TK 3331:                                       100.000.000đ

   Căn cứ vào hợp đồng hợp tác liên doanh và Bảng phân bổ doanh thu, phản ánh doanh thu tương ứng với lợi ích của mỗi bên tham gia liên doanh được hưởng ghi:

Nợ TK 338:                             500.000.000đ

Có TK 511                              500.000.000đ

Khi công ty nhận được hóa đơn GTGT do Công ty B phát hành theo số doanh thu mà Công ty B được hưởng từ việc bán ô tô tải, ghi:

Nợ TK 338:                             500.000.000đ

Nợ TK 3331:                           50.000.000đ

Có TK 338(B) :                       550.000.000đ

Công ty B ghi sổ như sau:

Căn cứ vào Bảng phân bổ doanh thu bán ô tô giữa Công ty A và Công ty B, lập hóa đơn GTGT cho bên Công ty A trực tiếp bán ô tô tải theo số doanh thu mà mình được hưởng và số thuế GTGT phải gánh chịu, ghi:

Nợ TK 138:                                                     550.000.000đ

Có TK 511:                                                     500.000.000đ

Có TK 3331:                                                   550.000.000đ

Khi thu được tiền, ghi:

Nợ TK 111, 112:                                             550.000.000đ

Có TK 138:                                                     550.000.000đ