Ngày đăng: 13/05/2015 | Chuyên mục: Hỏi đáp thuế giá trị gia tăng | Lượt xem: 1500


       

  TÌNH HUỐNG VỀ KÊ KHAI, ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG THUẾ GTGT

    Vấn đề kê khai sai Tờ khai thuế GTGT là đều không tránh khỏi của những bạn đang làm kế toán. Vậy khi kế toán phát hiện ra những sai sót trên thì xử lý như thế nào? Và có nhiều bạn đang nghĩ khi kê khai bổ sung là sẽ bị phạt. Sau đây, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chia sẻ một tình huống về kê khai, điều chỉnh bổ sung thuế GTGT.

Xem thêm:

>> Hoàn thuế GTGT

>> Sự khác nhau giữa không phải tính thuế, chịu thuế 0% và không chịu thuế GTGT

Tình huống:

    Trong kỳ kê khai thuế quý 4/2014 doanh nghiệp đã nộp tờ khai thuế quý 4/2014 cho cơ quan thuế nhưng do sơ xuất nên khi kết xuất ra file XML bị mất chỉ tiêu 23, 24, 25 trên tờ khai và bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào PL01-2/GTGT đẫn tới trên tờ khai thuế phải nộp là toàn bộ số thuế đầu ra và thuế đầu vào thì bằng không. Do Đơn vị khi cài đặt phần mềm HTKK 3.3.0 bị lỗi mà không biết vì khi nhập bảng kê và đánh chỉ tiêu 23, 24, 25 trên tờ khai trong phần mềm đều có mà kết xuất ra XML lại bị mất, Doanh nghiệp đã lỡ nộp tờ khai nhưng bây giờ mới phát hiện ra. Vậy đơn vị muốn hỏi là giờ đơn vị kê khai điều chỉnh bổ sung thuế đầu vào trên tờ khai quý 4/2014 lần 1 để làm giảm số thuế phải nộp xuống có được không? vì số thuế phải nộp là rất lớn doanh nghiệp đang trong thời gian khó khăn nên rất lo lắng nếu phải nộp thuế, mà trên thực tế nếu tờ khai quý 4/2014 đúng thì số thuế doanh nghiệp vẫn còn được khấu trừ qua quý 1/2015 lên đến 200 triệu đồng.

 

Trả lời:

   Tại Khoản 8, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

   Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”

   Tại Công văn 1818/TCT-KK ngày 19/5/2014 của Tổng cục Thuế v/v vướng mắc về kê khai thuế GTGT hướng dẫn :

“ Đối với hóa đơn phát sinh từ 1/1/2014  thì trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”

 Tại Khoản 5a, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế , Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định:

    “Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh”

    Căn cứ các quy định trên đây thì từ 01/01/2014 trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

    Trường hợp doanh nghiệp của độc giả là Công ty CP Du lịch PơLang Kon Tum, trong kỳ kê khai thuế GTGT quý 4/2014 đã khai thuế trên phần mềm HTKK phiên bản 3.3.0 và nộp tờ khai thuế qua mạng internet cho cơ quan thuế nhưng qua kiểm tra tờ khai thuế GTGT quý 4/2014 của Công ty trên hệ thống khai thuế qua mạng ở phân hệ dành cho công chức thuế các chỉ tiêu 23 (giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào), 24 (thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào), 25 (tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này) có giá trị là 0 ( không) và không có phụ lục bảng kê hoá đơn, chứng từ của hàng hoá, dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/GTGT nên không có cơ sở để xác định công ty đã kê khai hoá đơn, chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào vào trong kỳ tính thuế quý 4/2014.

   Theo đó, doanh nghiệp của độc giả không được kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn, chứng từ mua vào vào tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế GTGT quý 4/2014. Các hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào chưa kê khai trong tờ khai quý 4/2014 doanh nghiệp của độc giả được khai khấu trừ bổ sung vào kỳ khai thuế GTGT quý I/2015 (nếu còn trong thời hạn kê khai thuế GTGT quý I/2015) hoặc các quý sau nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp