Ngày đăng: 20/12/2014 | Chuyên mục: Hỏi đáp thuế thu nhập doanh nghiệp | Lượt xem: 2572


     

TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

     Tổng hợp các tình huống về tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 nhằm giới thiệu về cách xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tình huống 1: 

   Doanh nghiệp chi trả phí cho bệnh viện thực hiện khám sức khỏe cho người lao động hàng năm có được tính vào chi phí hợp lệ để xác định thuế TNDN không? Nếu được thì hồ sơ cần những chứng từ gì? Bệnh viện không xuất được hóa đơn.

Trả lời:

Căn cứ điều 6 TT 78/2014/TT-BTC có quy định:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

    Vì vậy, chi phí tổ chức khám sức khỏe định kỳ một lần trong năm cho người lao động của Công ty phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp (hợp đồng hay thỏa thuận với bệnh viện, phiếu thu – trường hợp bệnh viện không có hóa đơn) để được tính vào các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tình huống 2:

  Nhà thầu Xây dựng nộp thuế TNDN theo tỷ lệ và nộp thuế GTGT theo khấu trừ, khi đóng MST có phải kiểm tra quyết toán đóng cửa không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 3 Điều 3 TT số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

“e) Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp MST 10 số để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.”

Căn cứ khoản 4 Điều 20 Chương II TT số 156/2013/TT-BTC  quy định:

“4. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

a) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam.”

Căn cứ khoản 8 Điều 16 Chương IV TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra quyết toán thuế :

“8.2. Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế:

a) Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động.”

   Theo các quy định trên, trường hợp nhà thầu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu phải nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam và khi chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế.

Tình huống 3:

Trong thông tư 151/2014/TT-BTC có ghi là không phải làm tờ khai tạm tính thuế TNDN của các quý như vậy có đúng không?

Trả lời:

    Tại điều 17, TT151/2014/TT-BTC có quy định:

    Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

   “Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm.

      Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

      Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

     Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

     Thông tư 151 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014. Do đó, kể từ kỳ tạm nộp thuế quý IV/2014 trở đi, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quý.