Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.0

Phần mềm có những thay đổi gì? Có hiệu lực bắt đầu từ ngày nào

Điểm mới thông tư 176 năm 2016 so với thông tư 10...

Thông tư 176 năm 2016 ban hành có một số sửa đổi bổ sung cho Thông tư 10 năm 2014 về các mức phạt hóa đơn tại các đơn vị.

Thông báo nâng cấp phần mềm kê khai thuế HTKK 3.4.6 ngày...

Ngày 04/08/2017 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.6

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.4.5 mới nhất ngày 26/6/2017

Phần mềm HTKK 3.4.5 mới nhất của Tổng cục thuế ngày 26/07/2016

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ tài chính

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ tài chính có HL từ 12/06/2017