Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất phiên bản HTKK 4.0.7 ngày...

Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất phiên bản HTKK 4.0.7 ngày 25/09/2018

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.0

Phần mềm có những thay đổi gì? Có hiệu lực bắt đầu từ ngày nào

Điểm mới thông tư 176 năm 2016 so với thông tư 10...

Thông tư 176 năm 2016 ban hành có một số sửa đổi bổ sung cho Thông tư 10 năm 2014 về các mức phạt hóa đơn tại các đơn vị.

Thông báo nâng cấp phần mềm kê khai thuế HTKK 3.4.6 ngày...

Ngày 04/08/2017 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.6

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.4.5 mới nhất ngày 26/6/2017

Phần mềm HTKK 3.4.5 mới nhất của Tổng cục thuế ngày 26/07/2016