Ngày đăng: 10/10/2017 | Chuyên mục: Nghiệp vụ kế toán | Lượt xem: 4516


      

CÁCH HẠCH TOÁN KHI XUẤT HÀNG HOÁ SỬ DỤNG TIÊU DÙNG NỘI BỘ 

Khi doanh nghiệp xuất hàng hoá tiêu dùng nội bộ thì cần phải tiến hành lập hoá đơn và cần hạch toán các nghiệp vụ kế toán dựa trên những hoá đơn chứng từ đó. Dưới đây KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ hướng dẫn cách hạch toán khi xuất hàng hoá sử dụng tiêu dùng nội bộ theo Thông tư 133 và Thông tư 200 như sau:

 

Tiêu thức 

Xuất dùng nội bộ theo Thông tư 133

Xuất dùng nội bộ theo Thông tư 200

Đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ (theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá), ghi:
Nợ TK 154, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá
Có TK 5118: Doanh thu bán hàng nội bộ.

+ Bút toán phản ánh giá vốn

Nợ TK 632: 

         Có TK 155, 156:

+  Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311

+ Bút toán phản ánh giá vốn:
Nợ TK 623, 627, 641, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá
Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ.

+  Đồng thời hạch toán thuế GTGT:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) .

Đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

     Nợ TK 154, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra
Có TK 5118: Doanh thu bán hàng nội bộ

     Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311).

+  Ghi nhận giá vốn bán hàng :

    Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156.

+ Ghi nhận doanh thu

       Nợ TK 623, 627, 641, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra.
Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311).