Điểm mới thông tư 176 năm 2016 so với thông tư 10...

Thông tư 176 năm 2016 ban hành có một số sửa đổi bổ sung cho Thông tư 10 năm 2014 về các mức phạt hóa đơn tại các đơn vị.

Thông báo nâng cấp phần mềm kê khai thuế HTKK 3.4.6 ngày...

Ngày 04/08/2017 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.6

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.4.5 mới nhất ngày 26/6/2017

Phần mềm HTKK 3.4.5 mới nhất của Tổng cục thuế ngày 26/07/2016

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ tài chính

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ tài chính có HL từ 12/06/2017

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm mới áp dụng...

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm mới áp dụng từ 01/06/2017

Thông tư 20/2017/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) như sau: “2. Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước. Đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định 20/2017/NĐ -CP về quản lý thuế doanh nghiệp có giao...

Ngày 24/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết.