Ngày đăng: 05/06/2023 | Chuyên mục: Văn bản mới nhất | Lượt xem: 557


Hỏi đáp về thuế: Tổng hợp những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp

Thuế trong doanh nghiệp rất đa dạng và có nhiều vấn đề xung quanh. Dưới đây là phần tổng hợp hỏi đáp về thuế có lượt quan tâm nhiều nhất, mời quý doanh nghiệp cùng tham khảo.

 

Hỏi đáp về thuế

Doanh nghiệp chúng tôi có thể sử dụng hóa đơn mới theo Thông tư số 78 để xuất hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn theo Thông tư số 32 hay không? Công ty tôi chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC từ tháng 06/2022. Trước đó chúng tôi áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Tháng 06/2022 chúng tôi phát hiện 01 (một) hóa đơn đầu ra tháng 05/2022 theo Thông tư số 32 của chúng tôi đang bị xuất sai đơn giá. Vậy đối với trường hợp này, chúng tôi có thể sử dụng hóa đơn mới theo Thông tư số 78 để xuất hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn theo Thông tư số 32 hay không? Hay phải xử lý thế nào?

Trả lời

Tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định “Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010.

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hàn. Kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người bán đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thay thế cho hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC có sai sót. Xử lý sai sót hóa đơn điện tử thì bên bán và bên mua có phải bắt buộc lập văn bản thỏa thuận, ký tên, đóng dấu kèm hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế?

Hỏi đáp về thuế

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về xử lý sai sót hóa đơn điện tử, bên bán và bên mua có phải bắt buộc lập văn bản thỏa thuận, ký tên, đóng dấu kèm hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế? Doanh nghiệp có phải gửi thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo mẩu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế?

Trả lời:

Tại điểm b1 Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định: Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm.” Theo đó, việc lập Biên bản điều chỉnh là do người mua và người bán tự thỏa thuận. Trường hợp người bán đã thực hiện điều chỉnh hóa đơn thì không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới CQT.

Một số vướng mắc về xử lý sai sót của hóa đơn điện tử

Hỏi đáp về thuế

1. Hóa đơn điện tử không chịu thuế thì tại chỉ tiêu Thuế suất, Tiền thuế sẽ để trống hay để ký tự / hoặc x?

2. Hóa đơn sai địa chỉ, tên người mua đã gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA thì cần gửi cho Người Mua văn bản gì? Cơ quan Thuế có trả về thông báo chấp thuận dưới dạng file PDF không?

3. Hóa đơn đã xuất theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC, khi doanh nghiệp chuyển sang Thông tư số 78/2021/TT-BTC cần điều chỉnh hóa đơn cũ đã xuất theo Thông tư số 32 thì cần điều chỉnh và kê khai như thế nào?

Trả lời:

1. Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế, trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế thì chỉ tiêu Thuế suất chọn KCT, tiền thuế để trống.

2. Theo quy định tại b1 khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì khi sai về địa chỉ, tên người mua, người bán thông báo cho người mua về hóa đơn có sai sót và gửi Mẫu 04/SS-HDDT cùng thông báo chấp thuận của cơ quan thuế cho người mua. File thông báo của CQT trả về có định dạng XML.

3. Theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, trường hợp hóa đơn theo Thông tư số 32 có sai sót thì người bán lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thay thế cho hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 32 có sai sót.

>>> Xem thêm: Tại Đây