Phó Giám Đốc có được ký trực tiếp trên hóa đơn, chứng...

Nếu giám đốc doanh nghiệp đi vắng thì ai sẽ là người ký trên hóa đơn, phó giám đốc có được ký trực tiếp trên hóa đơn không?

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo thông tư 200.

Xuất hàng tồn kho để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền ghi nhận giá trị hàng tồn kho vào chi phí bán hàng

Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu theo thông tư 200

Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu được quy định tại thông tư 200 có một số nội dung mới được bổ sung và thay thế.

Nơi nộp Báo cáo tài chính theo thông tư 200.

Nhiều bạn kế toán thắc mắc: "không biết nộp báo cáo tài chính năm ở đâu và nộp cho những cơ quan nào?"

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính theo thông...

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính theo thông tư 200 phải tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực kế toán.

Quy định về hoá đơn đối với hàng nhập khẩu lưu thông...

Kể từ ngày 01/07/2015 có quy định về hoá đơn đối với hàng nhập khẩu lưu thông trên thị trường nội địa.

Hạch toán khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng theo thông tư...

Nếu các bên không thực hiện đúng thì sẽ bị phạt. Vậy cách hạch toán khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng được hạch toán như thế nào.

Hướng dẫn cách chuyển số dư đầu kỳ năm 2015 theo thông...

Cách chuyển số dư tài khoản này sang tài khoản mới theo Thông tư 200 trên sổ sách năm 2015.

Hạch toán tài sản cố định qua quá trình lắp đặt, chạy...

Khi mua tài sản cố định thường trải qua quá trình lắp đặt, chạy thử, hạch toán tài sản cố định qua quá trình lắp đặt, chạy thử.

Bộ chứng từ kèm theo các khoản chi trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp có rất nhiều khoản chi phí phát sinh nhưng không phải chi phí nào thực tế xảy ra cũng được tính vào chi phí.