Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 133 – Thuế giá trị...

Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 121- Đầu tư chứng khoán...

Tài khoản 121 - đầu tư chứng khoán ngắn hạn dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu...) có thời hạn thu hồi không quá một năm, hoặc mua vào, bán ra chứng khoán để kiếm lời.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 131 – Phải thu khách hàng

Tài khoản 131 - Phải thu khách hàng được dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hoá, Bất động sản đầu tư, TSCĐ, cung cấp dịch vụ.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 112- Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp.