Tài liệu ôn thi chứng chỉ thuế năm 2015

Để phục vụ nhu cầu tìm kiếm các văn bản thuế hiện hành, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin cung cấp tới các bạn “TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ THUẾ NĂM 2015”.

Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực kế toán số 11 - Hợp nhất kinh doanh là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán việc hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua.

Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng của việc thay...

Chuẩn mực kế toán số 10 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp doanh nghiệp có các giao dịch bằng ngoại tệ.

Chuẩn mực kế toán số 08 – Thông tin tài chính về...

Chuẩn mực kế toán số 08 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán về các khoản vốn góp liên doanh.

Chuẩn mực kế toán số 07 – Kế toán các khoản...

Chuẩn mực kế toán số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản đầu tư của nhà đầu tư vào công ty liên kết.

Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán số 06 - Thuê tài sản quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản.

Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực kế toán số 05 - Bất động sản đầu tư quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bất động sản đầu tư.

Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô...

Chuẩn mực kế toán số 04 - Tài sản cố định vô hình quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định vô hình.

Chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu...

Chuẩn mực kế toán số 03 - Tài sản cố định hữu hình quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình