Ngày đăng: 10/02/2015 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp các tình huống kế toán | Lượt xem: 1816


     

GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

Tình huống:

  Công ty A (Bên mua) và công ty tôi(Bên bán)có ký hợp đồng mua bán hàng hóa trị giá 500.000.000 VND. Trong hợp đồng quy định thời hạn giao hàng là trước ngày 31/12/2014.  Và công ty A sẽ ứng trước 100% tiền hàng cho công ty tôi. Tuy nhiên nếu đến hạn không giao hàng như thỏa thuận 2 bên thì công ty tôi phải trả tiền lãi trên khoản tiền hàng mà công ty tôi không giao cho công ty A đúng hạn.

  Ngày 05/05/2014 công ty A ứng tiền trước cho chúng tôi là 500.000.000 VND. Tuy nhiên tính đến ngày 31/12/2014 công ty tôi chỉ giao hàng và xuất hóa đơn cho công ty A với trị giá 150.000.000 VND.

  Vì vậy dựa trên điều khoản của hợp đồng, công ty tôi phải gửi trả lại công ty A: 350.000.000 VND tiền hàng đã ứng trước và 31.500.000 VND tiền lãi. 

   Vậy với khoản tiền lãi để được tính vào chi phí hợp lệ công ty chúng tôi cần làm gì chuẩn bị thêm chứng từ gì ngoài hợp đồng và ủy nhiệm chi? Công ty A có phải xuất hóa đơn cho công ty tôi không?

Trả lời:

Với trường hợp công ty bạn có thể tham khảo một số điều được quy định tại các Thông tư sau của Bộ tài chính:

– Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

  Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định…”

– Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“ Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.…”

    Do đó, theo ý kiến của chúng tôi: Công ty A không phải lập hóa đơn cho công ty bạn. Công ty bạn căn cứ vào ủy nhiệm chi và Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa hai bên để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.