Ngày đăng: 10/11/2014 | Chuyên mục: Chuyên đề hỏi đáp, Hỏi đáp thuế thu nhập cá nhân | Lượt xem: 1922


     

TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  KẾ TOÁN HÀ NỘI xin tổng hợp lại một số tình huống v thuế thu nhập cá nhân mà các doanh nghiệp thắc mắc hỏi cục thuế các tỉnh đã trả lời bằng văn bản. 

Tình huống 1:

     Công ty TNHH Một Thành Viên do cá nhân làm chủ sở hữu đồng thời là giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Luật Doanh nghiệp hiện hành chưa quy định rõ việc trả lương cho đối tượng này. Tuy nhiên Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn có quy định tiền lương tiền công của chủ Công ty TNHH MTV (do 1 cá nhân làm chủ) không tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Mặt khác, theo các quy định hiện hành về thuế TNCN lợi tức nhận được do cá nhân góp vốn vào Công ty TNHH MTV thuộc đối tượng chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn đồng thời cũng chưa quy định cụ thể việc tính thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương của đối tượng này.

     Vậy chủ sở hữu Công ty TNHH MTV đồng thời là giám đốc trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có được trả lương hay không? Nếu được trả lương thì tính thuế TNCN đối với khoản thu nhập này như thế nào?

(Nội dung được nêu tại công văn số 2916/CT-TTHT ngày 25/7/2014 của Cục thuế tỉnh Nam Định).

Trả lời:

Tổng cục thuế đã có công văn trả lời số 4568/TNC-TNCN ngày 16/10/2014, nội dung như sau

Căn cứ quy định tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

– Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao cho chủ sở hữu công ty là giám đốc trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các khoản thu nhập trên được coi là tiền lương và phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định.

Tình huống 2:

 Công ty TNHH Ford Việt Nam có vướng mắc:

 Ngày 30/9/2012, Công ty tham gia triển lãm ôtô tại Hội chợ triển lãm Giảng Võ Hà Nội và có chương trình lái thử xe mới do ban tổ chức triển lãm thực hiện. Trong khi tham gia lái thử, một khách hàng của công ty TNHH Ford Việt Nam đã sơ xuất gây tai nạn cho chuyên gia người Nhật- ông Hiroyuki Ichikawa đang đứng tham quan tại gian hàng của Công ty Honda Việt Nam (ông Hiroyuki Ichikawa không phải là người lao động trong công ty TNHH Ford Việt Nam). Đến tháng 9/2013, Ông Hiroyuki Ichikawa thông qua đại diện của mình tại Việt Nam cùng với công ty TNHH Ford Việt Nam hoàn thành đàm phán thương lượng bồi thường tai nạn cho ông Hiroyuki Ichikawa trên cơ sở các thiệt hại phát sinh do tai nạn và tổn hại về sức khỏe của nạn nhân. Vậy khoản bồi thường công ty Ford Việt Nam trả cho ông Hiroyuki Ichikawa có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của ông?

(Nội dung được nêu tại công văn số 4083/CT-TTHT ngày 22/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương và công văn số 573/2014/FVL ngày 04/9/2014 của công ty Ford Việt Nam).

Trả lời:

Theo quy định tại:

– Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và tại Điều 3 Nghị định số 652013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có quy định các khoản thu nhập chịu thuế.

– Khoản 12, điều 4, Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản miễn thuế: “12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật”.

– Khoản 12, Điều 4, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định thu nhập được miễn thuế: “12. Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật”.

– Chương XXI, Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Ford Việt Nam chi trả khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho ông Hiroyuki Ichikawa theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của ông Hiroyuki Ichikawa.