Ngày đăng: 19/06/2019 | Chuyên mục: Tin tức | Lượt xem: 758


QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP VÀ MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ.

Chế độ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ được hướng dẫn tại Thông tư 132/2018/TT-BTC. Ngoài hệ thống chứng từ sổ sách, hệ thống tài khoản kế toán. Thì báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ cũng được hướng dẫn cụ thể riêng tại Thông tư này.

 >> Xem tại đây: Khóa ôn thi công chức thuế chất lượng, uy tín.Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành thực tế - Kế toán Hà Nội 01

  • Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ?
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ không phải lập báo cáo tài chính trong trường hợp nào?

Đó là các nội dung chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung bài viết này.

 – Mẫu báo cáo tài chính cũng như việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ phụ thuộc vào chế độ mà doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng. 

 – Chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ:

  • Có thể áp dụng theo chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo TT 133/2016/TT-BTC. Hoặc
  • Phụ thuộc vào phương pháp tính nộp thuế TNDN nếu áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại TT 132/2018/TT-BTC.

 – Nếu DN áp dụng chế độ kế toán của TT 133. Thì thực hiện lập báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại TT 133 hướng dẫn.

 – Nếu DN áp dụng chế độ kế toán heo hướng dẫn tại Thông tư 132/2018/TT-BTC thì:

Nếu doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng nộp thuế TNDN theo thu nhập tính thuế thì hàng năm doanh nghiệp siêu nhỏ bắt buộc phải lập báo cáo tài chính

Hệ thống các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ (ban hành theo phụ lục 05 Thông tư 132/2018/TT-BTC) bao gồm:

 – Báo cáo tài chính mẫu B01-DNSN 

 – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu B02-DNSN.

 – Phụ biểu BCTC: 

   + Bảng cân đối kế toán mẫu F01- DNSN.

   + Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN mẫu F01- DNSN.

Các bạn tải mẫu hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ:

TẢI VỀ

 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ

Nếu doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thì không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính.

Tuy nhiên đối với trường hợp này nếu DN siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo trường hợp nộp thuế TNDN trên doanh thu tính thuế thì vẫn phải lập. Nhưng không cần phải nộp cho cơ quan thuế quản lý.

Trên đây là hệ thống mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC.

 

Các bạn xem thêm:

 >> Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính DN siêu nhỏ. 

 >> Hệ thống tài khoản kế toán DN siêu nhỏ.