Hướng dẫn hạch toán khoản thu nhập bất thường của người lao...

Công ty B đồng ý trả cho Anh Hòa 11 triệu kia và ghi trên điều khoản trên hợp đồng lao động vừa ký, và khoản đó được tính thuế thu nhập bất thường của Anh Hòa và phải tính thuế TNCN

5 Câu hỏi kế toán, thuế cho hàng biếu, tặng

với các bạn là kế toán bạn sẽ hạch toán thế nào cho các khoản hàng biếu, tặng này và thường có 5 câu hỏi mà các bạn thường hay thắc mắc xung quanh vấn đề này.